Damiaangebed

God,
woorden en daden van liefde en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond in en door het leven van Pater Damiaan.
Uw Zoon Jezus, onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet voor zichzelf geleefd maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen achteloos voorbijgingen.
Leer ons, wij bidden U, zoals Pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens in het hart te dragen,
getuigend in woord en daad, van de Liefde die Gij zijt. Amen.

Pater Paul Macken, picpus (1927-2015)

 

Advertenties

Ik zal er zijn

Wie God is
heeft geen mens ooit gezien.
Alles wat we weten
is dat telkens weer in de geschiedenis
mensen door Hem gegrepen worden,
door zijn liefde geraakt –
en dat zoiets je leven kan veranderen.
En dat Hij een naam heeft:
“Ik zal er zijn voor u.”
Ik zal er zijn
in je diepste binnenste,
in je hart en handen,
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn
als liefde en trouw
in je omgaan met mensen,
in je werken
aan beter samenleven voor allen.
Voor de rest heeft niemand
God gezien.
Tenzij hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn in mensen
die elk op hun manier
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien
in mensen die geloven
dat hij te doen is.

(Welzijnszorg, Uit de schaduw. Bezinningsteksten, 2000, p. 133)

Damiaangebed

Bij de zaligverklaring van Pater Damiaan in 1994-1995 verspreidden de paters en de zusters van de Heilige Harten onderstaand Damiaangebed. Hierin bidden we dat wij allen meer en meer doordrongen mogen worden door de inspiratie die ook Damiaan bezielde.

Op de grote Dokter Hemerijckx-viering in Ninove op 15 oktober 2016 spraken alle aanwezigen samen dit gebed uit. Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren.

God, onze Vader,
wij danken U voor Pater Damiaan.
Om Jezus, uw Zoon in alles te volgen
is hij naar Molokaï gegaan, naar de uitgestoten lepralijders,
en is er één van hen geworden,
tot in de dood toe.
Daardoor heeft hij ze
hun menswaardigheid teruggeschonken
en weer toekomst gegeven.
In hem is duidelijk geworden
hoezeer Gij alle mensen liefhebt.

Nu vragen wij U:
moge uw Geest ons bewegen
om in Damiaans voetspoor te gaan,
en moge zijn geloof het onze worden.
Leer ons oog en hart te hebben
voor mensen die niet meetellen
of buitenspel zijn gezet.
Doe mensen opstaan
die dezelfde weg gaan
die hij is gegaan.
Dit vragen wij U,
goede God,
Die ons blijft liefhebben,
vandaag,
en alle dagen,
tot in de eeuwigheid.
Amen

Woorden en daden van Liefde

Op vrijdag 6 november overleed pater Paul Macken (Paters der Heilige Harten). Pater Paul was een Damiaankenner en Damiaanfan in hart en nieren. Hij stond mee aan de wieg van het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum in Leuven en was de drijvende kracht achter de wetenschappelijke nieuwsbrief Damien Info. Contactblad Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum die van 1990 tot en met 2005 onmisbare bijdragen leverde aan het onderzoek naar de figuur van Pater Damiaan.

In 2009, bij de heiligverklaring van Pater Damiaan, schreef pater Paul volgend Damiaangebed:

God, onze Heer
woorden en daden van liefde
en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond
in en door het leven van
pater Damiaan.
Uw Zoon Jezus,
onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet
voor zichzelf geleefd
maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven
aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting
waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen
achteloos voorbijgingen.
Leer ons, wij bidden U,
zoals pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens
in het hart dragen, getuigend in woord en daad
van de Liefde die Gij zijt.
Amen

(Paul Macken, in Mensen Onderweg, jrg. 111 (2009): nr. 6, juli –augustus)

Kerstbezinning Op een dag kwam God naar de aarde en zei: ‘Wij, melaatsen …’

Het verhaal van Gods menswording is een liefdesverhaal. Jezus kwam naar de aarde om ons lief en leed te delen. Net als Damiaan worden ook wij opgeroepen om anderen nabij te zijn.

Zestien jaar leefde Damiaan te midden van mensen die verbannen waren naar de melaatsenkolonie. Hij verbond hun wonden, omarmde hun lichamen, sprak tot hun hart dat anders alleen gelaten werd. Hij organiseerde scholen, muziekkapellen, koren. Hij timmerde eigenhandig 2000 doodskisten, zodat deze mensen waardig begraven konden worden. Molokaï werd steeds meer een plaats om te leven dan om te sterven. Damiaan straalde hoop en vertrouwen uit.

Op een zondag, niet lang na zijn aankomst in de nederzetting, begon hij zijn preek met twee woorden: ‘Wij, melaatsen’. Hij was daar niet alleen om te helpen en het lijden te verlichten. Hij was één van hen. Vanaf die dag deelde hij zijn leven nog intenser met hen. Hij was er gekomen om met hen te leven. Hij zou ook met hen sterven. Ze waren helemaal verbonden.

Wie Jezus wil volgen, moet dienaar willen worden zoals Hij. Een dienaar die zijn leven deelt en geeft in liefde. Pater Damiaan is in de wereld van lijdende mensen afgedaald, niet als eenzame, maar als eensgezinde. Hij was intens verbonden met Jezus. Zo heeft hij geleefd met en voor uitgestoten mensen onder wie de Heer ook aanwezig was.

Ook vandaag zijn er allerlei soorten lepra die bronnen zijn van uitsluiting en uitstoting: ziekte, prostitutie, werkloosheid, rassendiscriminatie, handicap, drugs… Ook nu is het van belang de angst te overwinnen, je tot hun naaste te maken, een netwerk van relaties op te bouwen, de stem te worden van de stemlozen. Je zult telkens opnieuw geboren worden.

(naar John Ortberg, God is closer than you think, Michigan, 2005 : p. 95-96)

Copyright afbeelding: Damiaan Vandaag

Afdrukbare versie: Kerstbezinning Wij melaatsen